::::: અભ્યાસક્રમ :::::તાજેતરના સમાચાર

હેલ્પ લાઇન
gujaratset@gmail.com

GSET પરીક્ષા માટે હજી સુધી કોઈ સત્તાવાર સૂચના જાહેર કરાઈ નથી. પરીક્ષા ના આયોજન અંગેનું સમયપત્રક અને સુચના જ્યારે ત્યારે ઉપલબ્ધ કરવામાં આવશે. હાલમાં આવા કોઈ સમયપત્રક અને સુચના ઉપલબ્ધ નથી. વધુ માહિતી માટે કૃપા કરીને ઓફિશિયલવેબસાઇટ www.gujaratset.in ની નિયમિત મુલાકાત લેતા રહો.
નોંધ: જુદી જુદી બિનસત્તાવાર વેબસાઇટ્સ દ્વારા ફેલાતા નકલી સમાચારથી સાવધ રહો. GSET પરીક્ષા સંબંધિત કોઈ સમાચાર, કે જે GSET ની સત્તાવાર વેબસાઇટ પર ઉપલબ્ધ નથી, તેના પર વિશ્વાસ ન કરો.