તાજેતરના સમાચાર

હેલ્પ લાઇન
gujaratset@gmail.com
+૯૧-૨૬૫-૨૭૮૬૩૩૭

::::: પરીક્ષા ફી :::::રૂ. ૯૦૦/- + બેંક ચાર્જ       -      General / General-EWS / સામાજિક અને શૈક્ષણિક રીતે પછાત વર્ગ (SEBC નોન ક્રિમીલેયર ) ઉમેદવારો માટે
રૂ. ૭૦૦/- + બેંક ચાર્જ      -       SC / ST / Third gender ઉમેદવારો માટે
રૂ. ૧૦૦/- + બેંક ચાર્જ      -       PWD(PH/VH) ઉમેદવારો માટે

  • ફી જમા કરાવવાની પદ્ધતિ
  • ઉમેદવારને ફી ભરવા માટે GSET ની વેબસાઈટ : www.gujaratset.ac.in ની મુલાકાત લેવા સૂચન આપવામાં આવે છે. નેટ બેન્કિંગ / ક્રેડિટ કાર્ડ / ડેબિટ કાર્ડ દ્વારા પરીક્ષા ફી તથા લાગુ પડતી પ્રોસેસિંગ ફી અને ગુડ્સ એન્ડ સર્વિસ ટેક્સ (GST) ચૂકવી શકાય છે.
  • ફી ચુકવણી માટે ચુકવણી માટે સ્ક્રીન પર આવતી સૂચનાઓને અનુસરો અને આવશ્યક પરીક્ષા ફી ની સફળતાપુર્વક ચુકવણી બાદ ફી ભાર્યાની પાવતીની પ્રિન્ટ લઇ લો.
  • GSET પરીક્ષા માટે ઓન લાઇન રજીસ્ટ્રેશન(પગલું - ૨) કરવા, ફી ભાર્યાની પાવતીમાં આપેલ Order Number અને SBIePay Reference IDનોંધી લો અને સાચવીને રાખો.
  • ઉમેદવારે ફી ભાર્યાની પાવતી ભવિષ્યના ઉપયોગ માટે પોતાની પાસે ફરજિયાત રાખવી.
  • ઉમેદવારે ખાસ ધ્યાનમાં રાખવાનું કે ડીમાન્ડ ડ્રાફ્ટ , મનીઓર્ડર, પે ઓર્ડર, ચેક કે કે ઇંડીયન પોસ્ટલ ઓર્ડર (IPO) દ્વારા ભરેલી ફી સ્વીકારવામાં આવશે નહીં.
  • પરીક્ષા ફી તથા લાગુ પડતી પ્રોસેસિંગ ફી વિગેરે.. એકવાર ભરાઇ ગયા પછી કોઇપણ સંજોગોમાં પરત મળશે નહીં.