તાજેતરના સમાચાર

હેલ્પ લાઇન
gujaratset@gmail.com
+૯૧-૨૬૫-૨૭૮૬૩૩૭

::::: પરીક્ષા કેન્દ્રો :::::


કેન્દ્ર કોડ કેન્દ્ર નું નામ
વડોદરા
અમદાવાદ
રાજકોટ
સુરત
પાટણ
ભાવનગર
વલ્લભ વિદ્યાનગર
ગોધરા
જુનાગઢ
૧૦ વલસાડ
૧૧ ભુજ