તાજેતરના સમાચાર

હેલ્પ લાઇન
gujaratset@gmail.com
+૯૧-૨૬૫-૨૭૮૬૩૩૭

::::: સંપર્ક સરનામું :::::


ગુજરાત સ્ટેટ એલિજીબીલીટી ટેસ્ટ (GSET),
ધ મહારાજા સયાજીરાવ યુનિવર્સિટી ઓફ બરોડા
B - બ્લોક, ”ચમેલી બાગ”,
યુનિવર્સિટી ગેસ્ટ હાઉસ પાસે,
પ્રા. સી. સી. મેહતા રોડ રોડ ,
પ્રતાપગંજ, વડોદરા - ૩૯૦ ૦૦૨
ઇ - મેઇલ : gujaratset@gmail.com
હેલ્પ લાઇન નંબર : +૯૧-૨૬૫-૨૭૮૬૩૩૭