તાજેતરના સમાચાર

હેલ્પ લાઇન
gujaratset@gmail.com
+૯૧-૨૬૫-૨૭૮૬૩૩૭

૧૪મી ગુજરાત સ્ટેટ એલીજીબીલીટી ટેસ્ટ માટેની સત્તાવાર સૂચના / નોટીફીકેશન જાહેર કરવામાં આવેલ છે..NEWNotification GSET 2019
Date of Examination
પરીક્ષાની તારીખ
29 December 2019
૨૯ ડિસેમ્બર ૨૦૧૯
Starting of Fee Collection
પરીક્ષા ફી ભરવાની શરુઆત ની તારીખ
04 November 2019
૦૪ નવેમ્બર ૨૦૧૯
Last day for Fee Collection
પરીક્ષા ફી ભરવાની છેલ્લી તારીખ
30 November 2019
૩૦ નવેમ્બર ૨૦૧૯
Starting of Online Registration
ઓનલાઇન અરજી ફોર્મ શરુ થવાની તારીખ
04 November 2019
૦૪ નવેમ્બર ૨૦૧૯
Last day for Online Application Submission
ઓનલાઇન અરજી ફોર્મ ભરવાની છેલ્લી તારીખ
30 November 2019
૩૦ નવેમ્બર ૨૦૧૯
Note : If you are unable to complete any step (i.e. Step - 1 or Step - 2) in single try, please clear the browser history before trying again.

નોંધ : કોઈ કારણસર કોઈ પગલું (અર્થાત.. પગલું - ૧ અથવા પગલું - ૨ ) એક પ્રયત્નમાં પૂર્ણ ન કરી શકો, તો ફરીવાર પ્રયત્ન કરતાં પહેલા બ્રાઉઝરની હિસ્ટ્રી ક્લિયર કર્યા બાદ જ ફરીવાર પ્રયત્ન કરવો.


arrow_drop_down_circle

arrow_drop_down_circle