તાજેતરના સમાચાર

હેલ્પ લાઇન
gujaratset@gmail.com
+૯૧-૨૬૫-૨૭૮૬૩૩૭

૧૪મી ગુજરાત સ્ટેટ એલિજિબિલીટી ટેસ્ટનું ૨૯ ડિસેમ્બર ૨૦૧૯ ના રોજ સફળતાપુર્વક આયોજન કરવામાં આવ્યું......NEW