Gujarat State Eligibility Test (GSET) for Assistant Professor
[ Accredited by UGC, New Delhi ]
The Maharaja Sayajirao University of Baroda, Vadodara.
ગુજરાત સ્ટેટ એલિજીબીલિટી ટેસ્ટ ફોર આસિસ્ટ્ન્ટ પ્રોફેસર
[યુજીસી, નવી દિલ્હી દ્વારા માન્યતા પ્રાપ્ત]
ધ મહારાજા સયાજીરાવ યુનિવર્સિટી ઓફ બરોડા, વડોદરા.

Help-Line
info@gujaratset.ac.in
હેલ્પ-લાઇન
info@gujaratset.ac.in
Latest News
The E-Certificate of GSET- 2021 conducted on Sunday, 23 January 2022 has been declared .
In case a Candidate qualifies for the GSET Examination, it is mandatory for him / her to preserve print out of Application Form and Examination Hall Ticket along with Photo (Xerox) Copies of Eligibility and Category related documents, Mark sheets, Certificates etc. for Certificate Verification to be done by University or Government / Affiliated / Private College of Gujarat State at the time of recruitment of GSET Qualified Candidate as Assistant Professor. Hence it is advised to a candidate to preserve all the above-mentioned documents.
For any query or help regarding GSET send e-mail to info@gujaratset.ac.in
GSET 2021


Check Result &
Download Final Answer Key
Candidates should note that Any Certificate / Document should not be sent to Gujarat SET office, Vadodara on qualifying GSET Examination.

Order Number or
SBIePay Reference ID???
તાજેતરના સમાચાર
રવિવાર, ૨૩ જાન્યુઆરી ૨૦૨૨ના રોજ આયોજિત GSET-2021 નાં ઈ-પ્રમાણપત્ર જાહેર કરવામાં આવેલ છે.
ઉમેદવાર GSET ની પરીક્ષામાં ઉત્તીર્ણ થાય તે સંજોગોમાં, એપ્લીકેશન ફોર્મ અને પરીક્ષાની હોલ ટિકીટ સાથે શૈક્ષણીક લાયકાત અને કેટેગરીને લાગતા દસ્તાવેજો, ગુણ પત્રકો, પ્રમાણપત્રો વિગેરે.. ફરજીયાત સાચવવાના રહેશે કે જેથી GSET લાયકાત ધરાવતા ઉમેદવારની અધ્યાપક સહાયક તરીકે નિમણુંક આપતા પહેલાં ગુજરાત રાજ્યની યુનિવર્સિટી અથવા સરકારી/સંલગ્ન/ખાનગી કોલેજ દ્વારા ફરજીયાત કરવાની થતી GSET પ્રમાણપત્રની ખરાઈ વખતે રજુ કરી શકાય. આથી ઉપર જણાવેલ તમામ દસ્તાવેજો સાચવીને રાખવા એ ઉમેદવારના પોતાના હિતમાં છે.
GSET સંબંધિત કોઈપણ પ્રશ્ન અથવા મદદ માટે info@gujaratset.ac.in પર ઈ-મેલ મોકલો.
GSET ૨૦૨૧

પરિણામ
ડાઉનલોડ ફાઇનલ આન્સર કી
ઉમેદવારો એ બાબતની નોંધ લેવી કે GSETમાં ઉત્તીર્ણ થયા બાદ કોઈપણ પ્રમાણપત્ર / દસ્તાવેજ ગુજરાત સ્ટેટ એલિજીબીલિટી ટેસ્ટ , વડોદરા ખાતે મોકલવું નહીં.

ઓર્ડર નંબર અથવા
SBIePay રેફરન્સ ID
Disclaimer: In case of any discrepancy in Gujarati version of this website, English version should be taken as final.
અસ્વીકરણ: વેબસાઇટના ગુજરાતી વર્ઝનમાં કોઈ વિસંગતતા જણાય તેવા સંજોગોમાં વેબસાઇટનું અંગ્રેજી વર્ઝન અંતિમ અને માન્ય રાખવામા આવશે.
© 2021 Gujarat State Eligibility Test, Vadodara